பனி தக்கவைத்தல் மற்றும் காற்று எதிர்க்கும் அமைப்பு